ไฟแจ้งเตือนการทำงานแสดงเป็นไฟกระพิบสีส้ม


อัพเดตครั้งล่าสุด : 29-Feb-2008
ฉบับที่ : 8100103600

ฉบับ

เมื่อมีการทำงานผิดพลาดของเครื่องพิมพ์เกิดขึ้น ไฟแจ้งเตือนการทำงานจะแสดงเป็นไฟกระพิบสีส้มดังภาพด้านล่าง จำนวนครั้งที่ไฟกระพิบบงชี้ถึงรูปแบบของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ให้นับจำนวนครั้งที่ไฟกระพิบแล้วดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมกับการทำงานผิดพลาดดังกล่าวนั้น
(เอ) บันทึกจำนวนครั้งที่ไฟกระพิบ
(บี) ไฟกระพิบซ้ำๆ
การอ้างอิง
ไฟบอกสถานะการทำงาน (ไฟเพาเวอร์) กระพิบเป็นสีเขียวและไฟแจ้งเตือนการทำงานกระพิบเป็นสีส้มสลับกันไป
ไฟบอกสถานะการทำงานและไฟแจ้งเตือนกระพิบสลับกันตามรูปที่แสดงด้านล่างนี้
ถอนการเชื่อมต่อสายเคเบิลเครื่องพิมพ์จากตัวเครื่องพิมพ์แล้วปิดเครื่อง จากนั้นถอดปลั๊กเครื่องพิมพ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า ปล่อยไว้ประมาณหนึ่งนาทีหรือมากกว่าแล้วให้เสียบปลั๊กไฟกับแหล่งจ่ายไฟอีกครั้งแล้วเปิดเครื่องพิมพ์
ถ้าปัญหายังคงอยู่ให้ติดต่อศูนย์ตัวแทนการบริการของแคนนอนใกล้บ้านท่าน

สาเหตุและวิธีการแก้ไข

ไฟกระพิบสองครั้ง: กระดาษที่สำรองไว้ที่เครื่องพิมพ์หมดลง / เครื่องไม่ฟีดกระดาษ
บรรจุกระดาษเข้าไปใหม่ในถาดกระดาษด้านหลังแล้วกดปุ่ม RESUME/CANCEL
การบรรจุกระดาษ

ไฟกระพริบสามครั้ง: ถาดกระดาษขาออกปิดอยู่ / กระดาษติด
ถ้าถาดกระดาษขาออกนั้นปิดอยู่หรือไม่เปิดออกอย่างเต็มที่ ให้เปิดถาดออกมาให้สุด เครื่องพิมพ์กลับมาดำเนินการพิมพ์ต่อ
ถ้าการเปิดถาดกระดาษขาออกออกมาจนสุดไม่ช่วยแก้ไขปัญหาอาจส่งผลให้กระดาษติดเครื่องได้ ให้ดึงกระดาษที่ติดอยู่นั้นออกแล้วบรรจุกระดาษเข้าเครื่องพิมพ์ให้ถูกต้อง จากนั้นให้กดปุ่ม RESUME/CANCEL โปรดดู [กระดาษติดเครื่องพิมพ์ ].

ไฟกระพริบสี่ครั้ง: หมึกหมด
หมึกหมด
เปลี่ยนตลับหมึกแล้วปิดฝาครอบ
ถ้าอยู่ในระหว่างดำเนินการพิมพ์และท่านต้องการทำการพิมพ์ต่อเนื่อง ให้กดปุ่ม RESUME/CANCEL ไว้อย่างน้อย 5 วินาทีในขณะที่ทำการติดตั้งตลับหมึกแล้วจะสามารถทำการพิมพ์ต่อเนื่องภายใต้สถานะที่ไม่มีหมึกได้
รูปแบบการทำงานในการตรวจจับระดับหมึกคงเหลือจะถูกตั้งค่าไว้เป็นไม่ใช้งาน
เปลี่ยนตลับหมึกที่หมดในทันทีหลังจากทำการพิมพ์ ผลด้านคุณภาพงานพิมพ์จะไม่เป็นที่น่าพอใจนักถ้าทำการพิมพ์ต่อเนื่องภายใต้สถานะการพิมพ์แบบไร้หมึก
การเปลี่ยนตลับหมึก FINE Cartridges
เมื่อตลับหมึก FINE Cartridges หมดลงให้เปลี่ยนตลับใหม่ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ไฟกระพริบห้าครั้ง: เครื่องพิมพ์ไม่ตอบรับกับ (ไม่รู้จัก) ตลับหมึก FINE Cartridges
สาเหตุที่เป็นไปได้ต่างๆเป็นดังต่อไปนี้:
  • ตลับหมึกอาจจะไม่ได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม
  • ตลับหมึกนั้นๆอาจไม่ใช้รุ่นที่สามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์นี้
ติดตั้งตลับหมึกที่เหมาะสม ถ้าจัดแนวเส้นไม่ตรงหรือผลลัพธ์การพิมพ์ไม่เป็นที่น่าพอใจ ให้ดำเนินการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์
การเปลี่ยนตลับหมึก FINE Cartridges
เมื่อหมึกในตลับหมึกหมดลงให้เปลี่ยนตลับใหม่โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ไฟกระพริบเจ็ดครั้ง: ตลับหมึก FINE Cartridge ติดตั้งผิดตำแหน่ง
ให้แน่ใจว่าตลับหมึกแต่ละตลับนั้นได้รับการติดตั้งอยุ่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
การเปลี่ยนตลับหมึก FINE Cartridges
เมื่อหมึกในตลับหมึกหมดลงให้เปลี่ยนตลับใหม่โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ไฟกระพริบแปดครั้ง: ฟองน้ำซับหมึก (Ink absorber) ใกล้เต็ม
เครื่องพิมพ์นี้ได้รับการติดตั้งฟองน้ำซับหมึกไว้ในตัวเครื่องแล้วเพื่อใช้รองรับหมึกที่ใช้ในระหว่างกระบวนการทำความสะอาดหัวพิมพ์ ยกตัวอย่างเช่น
ไฟกระพริบแปดครั้งบ่งชี้ว่าฟองน้ำซับหมึกนั้นใกล้เต็มแล้ว
กดปุ่ม RESUME/CANCEL เพื่อยกเลิกการทำงานผิดพลาดเพื่อที่ท่านจะได้ทำการพิมพ์ต่อไปได้
ก่อนที่ฟองน้ำซับหมึกจะเต็มอย่างสมบูรณ์ ให้ติดต่อศูนย์ตัวแทนการบริการของแคนนอน (ท่านจำเป็นต้องเปลี่ยนบางชิ้นส่วนของเครื่องพิมพ์)
สาระสำคัญ
แคนนอนแนะนำให้ท่านโทรเพื่อขอรับการบริการในทันทีที่การทำงานผิดพลาดนี้เกิดขึ้น เนื่องจากว่าเมื่อฟองน้ำซับหมึกเต็มโดยสมบูรณ์แล้วนั้น จะส่งผลให้ไม่สามารถทำการพิมพ์ได้จนกว่าจะเปลี่ยนฟองน้ำซับหมึกตัวใหม่เข้าไป

ไฟกระพริบสิบสี่ครั้ง: เครื่องพิมพ์ไม่ตอบรับกับ (ไม่รู้จัก) ตลับหมึก FINE Cartridges
ตลับหมึกนั้นๆอาจไม่ใช้รุ่นที่สามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์นี้
ติดตั้งตลับหมึกที่เหมาะสม ถ้าจัดแนวเส้นไม่ตรงหรือผลลัพธ์การพิมพ์ไม่เป็นที่น่าพอใจ ให้ดำเนินการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์
การเปลี่ยนตลับหมึก FINE Cartridges
เมื่อหมึกในตลับหมึกหมดลงให้เปลี่ยนตลับใหม่โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ไฟกระพริบสิบห้าครั้ง: เครื่องพิมพ์ไม่ตอบรับกับ (ไม่รู้จัก) ตลับหมึก FINE Cartridges
สาเหตุที่เป็นไปได้ต่างๆเป็นดังต่อไปนี้:
  • ตลับหมึกอาจจะไม่ได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม
  • ตลับหมึกนั้นๆอาจไม่ใช้รุ่นที่สามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์นี้
ติดตั้งตลับหมึกที่เหมาะสม ถ้าจัดแนวเส้นไม่ตรงหรือผลลัพธ์การพิมพ์ไม่เป็นที่น่าพอใจ ให้ดำเนินการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์
การเปลี่ยนตลับหมึก FINE Cartridges
เมื่อหมึกในตลับหมึกหมดลงให้เปลี่ยนตลับใหม่โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ไฟกระพิบสิบหกครั้ง: ไม่สามารถตรวจวัดระดับหมึกได้
หมึกอาจจะหมด
รูปแบบการทำงานการตรวจวัดระดับหมึกที่คงเหลือจะถูกตั้งไว้ให้ไม่ทำงานเนื่องจากไม่สามารถตรวจวัดระดับหมึกที่ถูกต้องได้
ถ้าท่านต้องการทำการพิมพต่อไป์โดยไม่ใช้รูปแบบการทำงานนี้ กรุณากดปุ่ม RESUME/ CANCEL ไว้อย่างน้อย 5 วินาที
แคนนอนขอแนะนำให้ท่านใช้ตลับหมึกตลับใหม่ของแท้ของแคนนอนเพื่อที่จะได้รับคุณภาพการพิมพ์สูงสุด
โปรดรับรู้ว่าแคนนอนจะไม่รับผิดชอบในการทำงานผิดพลาดหรือปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นจากความต่อเนื่องของการพิมพ์ภายใต้สภาวะการพิมพ์แบบไร้หมึก
การเปลี่ยนตลับหมึก FINE Cartridges
เมื่อหมึกในตลับหมึกหมดลงให้เปลี่ยนตลับใหม่โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


"การค้นหานี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่?"

คลิกที่นี่เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้า