ข้อความแจ้งเตือนปัญหาการทำงานผิดพลาดปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอ LCD


อัพเดตครั้งล่าสุด : 01-Jul-2009
ฉบับที่ : 8200407600

ฉบับ

หากปรากฏข้อความแจ้งเตือนการทำงานผิดพลาดขึ้นมาบนหน้าจอ LCD ให้ดำเนินการแก้ไขด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

สาเหตุและวิธีการแก้ไข

หมึกพิมพ์อาจจะหมด ขอแนะนำให้เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ตลับใหม่ U041
หากไฟบนตัวตลับหมึกพิมพ์กระพริบ นั้นอาจหมายถึงว่าหมึกพิมพ์ของตลับหมึกพิมพ์สีดังกล่าวนั้นหมดลงแล้ว
ขอแนะนำให้ทำการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
หากอยู่ในระหว่างที่ทำการพิมพ์ ให้กดปุ่ม OK โดยยังไม่ต้องดึงตลับหมึกพิมพ์ออกเพื่อทำการพิมพ์ต่อเนื่องต่อไป และขอแนะนำให้ทำการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ตลับใหม่ในทันทีที่เสร็จสิ้นการพิมพ์ดังกล่าว ทั้งนี้เครื่องพิมพ์นั้นอาจชำรุดเสียหายได้หากทำการพิมพ์ต่อเนื่องต่อไปภายใต้สภาวะที่ไร้หมึกพิมพ์
หมายเหตุ
หากไฟสถานะการทำงานหมึกพิมพ์หลายๆดวงกระพริบเป็นสีแดง โปรดดูในส่วน [ การตรวจสอบสถานะการทำงานหมึกพิมพ์ ] แล้วตรวจสอบสถานะการทำงานของหมึกพิมพ์แต่ละตลับ

ไม่ได้ทำการติดตั้งหัวพิมพ์ ให้ทำการติดตั้งหัวพิมพ์ U051 รูปแบบของหัวพิมพ์ที่ทำการติดตั้งนั้นไม่ถูกต้อง ให้ติดตั้งหัวพิมพ์ที่ถูกต้องเหมาะสม U052
ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในคู่มือการติดตั้งเพื่อทำการติดตั้งส่วนหัวพิมพ์
หากมีการติดตั้งหัวพิมพ์ไว้แล้ว ให้ถอดหัวพิมพ์ออกก่อน แล้วทำการติดตั้งหัวพิมพ์ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
หากปัญหาการทำงานผิดพลาดนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไข อาจสันนิษฐานได้ว่าส่วนหัวพิมพ์ชำรุด ให้ติดต่อกับทางศูนย์บริการต่อไป

ทำการติดตั้งตลับหมึกพิมพ์บางตลับไว้ผิดตำแหน่ง U072 มีการติดตั้งตลับหมึกพิมพ์สีต่างๆดังต่อไปนี้เข้าไว้ในตัวเครื่องพิมพ์มากกว่าหนึ่งตลับ U071
 • ทำการติดตั้งตลับหมึกพิมพ์บางตลับไว้ไม่ถูกตำแหน่ง (ไฟบนตัวตลับหมึกพิมพ์กระพริบ)
 • มีการติดตั้งตลับหมึกพิมพ์สีเดียวกันเข้าไว้ในเครื่องพิมพ์มากกว่าหนึ่งตลับ (ไฟบนตัวตลับหมึกพิมพ์กระพริบ)
ให้ตรวจสอบดูว่าได้ทำการติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ไว้ถูกตำแหน่งแล้วหรือไม่

ไม่สามารถตรวจวัดระดับหมึกพิมพ์คงเหลือได้อย่างถูกต้อง U130
ไม่สามารถตรวจวัดระดับหมึกพิมพ์คงเหลือได้อย่างถูกต้อง (ไฟบนตัวตลับหมึกพิมพ์กระพริบ)
ให้เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์แล้วปิดชุดสแกนลง
การทำการพิมพ์ด้วยการใช้งานตลับหมึกพิมพ์ที่หมึกพิมพ์เคยหมดไปแล้วครั้งหนึ่งนั้นอาจส่งผลให้เครื่องพิมพ์ชำรุดเสียหายได้
หากท่านต้องการทำการพิมพ์ต่อเนื่องต่อไปภายใต้สภาวะการทำงานนี้ ท่านจำเป็นที่จะต้องปลดฟังก์ชั่นสำหรับการตรวจวัดระดับหมึกพิมพ์คงเหลือลง ให้กดปุ่ม Stop ค้างไว้อย่างน้อย 5 วินาที แล้วจึงปล่อยปุ่ม
ด้วยการกระทำดังกล่าวข้างต้น ระบบจะทำการจดจำไว้ว่าท่านได้ทำการปลดฟังก์ชั่นการตรวจวัดระดับหมึกพิมพ์คงเหลือลง ทั้งนี้โปรดรับรู้ว่าแคนนอนนั้นจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆต่อปัญการทำงานผิดพลาดหรือการชำรุดเสียหายของตัวผลิตภัณฑ์ที่มีสาเหตุมาจากการเติมหมึกพิมพ์ -> [ การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ ]
หมายเหตุ
 • หากฟังก์ชั่นสำหรับการตรวจวัดระดับหมึกพิมพ์คงเหลือนั้นถูกปิดการทำงานลงไว้ เมื่อทำการตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์ที่เหลืออยู่ จะปรากฏสัญลักษณ์รูปแบบตลับหมึกพิมพ์สีเทาขึ้นมาบนหน้าจอ LCD ->[ การตรวจสอบสถานะการทำงานหมึกพิมพ์ ]
 • เนื่องจากการทำการพิมพ์ภายใต้สภาวะการทำงานรูปแบบนี้นั้นอาจส่งผลให้เนื้อหาของข้อมูลแฟ็กซ์นั้นได้รับการพิมพ์ออกมาไม่ครบหรือสูญหายไป เครื่องพิมพ์จึงจะทำการจัดเก็บข้อมูลแฟ็กซ์ที่รับมานั้นไว้ในหน่วยความจำโดยที่ยังจะไม่ทำการพิมพ์ออกมาจนกว่าจะมีการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ตลับใหม่ ให้ทำการพิมพ์ข้อมูลแฟ็กซ์ที่บันทึกและจัดเก็ฐไว้ในหน่วยความจำออกมาแบบแมนนวลหลังจากที่ทำการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ ทั้งนี้ท่านสามารถสั่งฝืนให้ตัวเครื่องพิมพ์ทำการพิมพ์ข้อมูลแฟ็กซ์ที่รับมาออกมาเลยโดยไม่จัดเก็บเข้าไว้ในหน่วยความจำได้ แต่เนื้อหาบางส่วนหรืออาจจะทั้งหมดของข้อมูลแฟ็กซ์ที่รับมานั้นอาจไม่ได้รับการพิมพ์ออกมา

เครื่องพิมพ์ไม่รู้จักกับตลับหมึกพิมพ์ U043 U140 U150
 • ไม่ได้ทำการติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ ให้ทำการติดตั้งตลับหมึกพิมพ์
 • ตลับหมึกพิมพ์ที่นำมาติดตั้งนั้นเป็นรุ่นที่ไม่รองรับการทำงานกับเครื่องพิมพ์นี้ (ไฟสถานะบนตัวตลับหมึกพิมพ์ไม่ติด)
ให้ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์รุ่นที่รองรับการทำงานกับเครื่องพิมพ์นี้
 • เกิดปัญหาการทำงานผิดพลาดขึ้นกับตัวตลับหมึกพิมพ์ (ไฟบนตัวตลับหมึกพิมพ์ไม่ติด) ให้เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

หมึกพิมพ์หมด ให้เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ U163
หมึกพิมพ์หมด (ไฟบนตัวตลับหมึกพิมพ์กระพริบ)
ให้เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์แล้วปิดชุดสแกนลง
การทำการพิมพ์ต่อไปภายใต้สภาวะการทำงานแบบนี้อาจส่งผลให้เครื่องพิมพ์ชำรุดเสียหายได้
หากท่านต้องการทำการพิมพ์ต่อเนื่องต่อไปภายใต้สภาวะการทำงานแบบนี้ ท่านจำเป็นที่จะต้องปลดฟังก์ชั่นการตรวจวัดระดับหมึกพิมพ์คงเหลือลง ให้กดปุ่ม Stop ค้างไว้อย่างน้อย 5 วินาที แล้วจึงปล่อยปลุ่ม
ทั้งนี้โปรดรับรู้ว่า ด้วยการกระทำดังกล่าวนี้จะส่งผลให้ระบบทำการจดจำว่าท่านได้ทำการปลดฟังก์ชั่นการทำงานดังกล่าวลง และทางแคนนอนจะไม่ขอรับผิดชอบต่อปัญหาการทำงานผิดพลาดหรือความเสียหายของตัวผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามที่มีสาเหตุมาจากการฝืนทำการพิมพ์ต่อเนื่องต่อไปภายใต้สภาวะไร้หมึกพิมพ์
หมายเหตุ
 • หากฟังก์ชั่นสำหรับการตรวจวัดระดับหมึกพิมพ์คงเหลือนั้นถูกปิดใช้งานไว้ เมื่อทำการตรวจวัดระดับหมึกพิมพ์คงเหลือ จะปรากฏสัญลักษณ์รูปตลับหมึกพิมพ์สีเทาขึ้นมาบนหน้าจอ LCD

ไม่พบข้อมูลภาพถ่าย
 • ไม่พบว่ามีข้อมูลภาพที่เครื่องพิมพ์นี้สามารถอ่านได้ ได้รับการบันทึกเอาไว้ในการ์ดความจำ
 • เครื่องพิมพ์อาจไม่รู้จักกับไฟล์ หากชื่อไฟล์หรือเส้นทางสู่ตัวโฟล์เดอร์หรือ folder path นั้นมีการใช้งานอักขระพิเศษบางจำพวกอยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว ขอให้ใช้งานเฉพาะอักขระที่เป็นตัวเลขกับตัวอักษรโดยทั่วไปเท่านั้น
 • สำหรับข้อมูลภาพถ่ายที่ผ่านการปรับแต่งภาพหรือกระบวนการอื่นๆมาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็จำเป็นที่จะต้องสั่งทำการพิมพ์ข้อมูลภาพต่างๆดังกล่าวนั้นออกมาด้วยการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

ฝองน้ำซับหมึกพิมพ์ใกล้เต็มแล้ว ให้กดปุ่ม OK เพื่อทำการพิมพ์ต่อเนื่องต่อไป ให้ติดต่อกับทางศูนย์บริการ
ฝองน้ำซับหมึกพิมพ์ใกล้เต็มแล้ว
ให้กดปุ่ม OK บนตัวเครื่องเพื่อทำการพิมพ์ต่อเนื่องต่อไป ให้ติดต่อกับทางศูนย์บริการ

เกิดปัญหารการทำงานผิดพลาดขึ้นกับตัวเครื่องพิมพ์ ให้ติดต่อศูนย์บริการ
เกิดปัญหาการทำงานผิดพลาดขึ้นกับตัวเครื่องพิมพ์
ให้ติดต่อกับทางศูนย์บริการ

เกิดปัญหาการทำงานผิดพลาดในส่วนของการหมดเวลาการทำงานหรือ Timeout ขึ้น
ปัญหาการทำงานผิดพลาดในลักษณะนี้บางส่วนจะเกิดขึ้นในขณะที่สั่งทำสำเนาเอกสาร แล้วตัวเครื่องพิมพ์ใช้เวลาในการประมวลผลคำสั่งนานผิดปกติ และไม่ดำเนินการทำสำเนาออกมา
ให้กดปุ่ม OK เพื่อปิดข้อความแจ้งเตือนปัญหาการทำงานผิดพลาดดังกล่าวลงก่อน แล้วทดลองทำสำเนาเอกสารอีกครั้งหนึ่ง

มีการนำอุปกรณ์ที่ไม่รองรับการทำงานมาเชื่อมต่อกับตัวเครื่องพิมพ์ ให้ถอนการเชื่อมต่ออุปกรณ์ดังกล่าวออก
 • ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ผ่านทางพอร์ตการพิมพ์ตรงหรือ Direct Print Port ทั้งนี้การทำการพิมพ์ภาพถ่ายโดยตรงนั้นจะสามารถทำได้เฉพาะกับอุปกรณ์ที่รองรับการทำงาน PictBridge หรือกับอุปกรณ์เสริม Bluetooth Unit BU-30 เท่านั้น
 • ปัญหาการหมดเวลาในการติดต่อสื่อสารนั้นจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีการใช้เวลาในการติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ที่นานจนเกินไป หรือใช้เวลานานเกินไปในการส่งข้อมูล ซึ่งปัญหาการทำงานผิดพลาดนี้อาจไปสั่งยกเลิกการทำการพิมพ์ได้ ในกรณีนี้ ให้ถอนการเชื่อมต่อสายเคเบิ้ล USB แล้วทำการเชื่อมต่ออีกครั้งหนึ่ง
เมื่อทำการพิมพ์จากอุปกรณ์ที่รองรับการทำงาน PictBridge โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นและยี่ห้อผลิตภัณฑ์ด้วย ท่านอาจจำเป็นต้องปรับตั้งโหมดการทำงานของตัวอุปกรณ์ให้อยู่ในโหมดการพิมพ์แบบ PictBridge ก่อนที่จะนำไปเชื่อมต่อกับตัวเครื่องพิมพ์ และท่านอาจจำเป็นต้องเปิดการทำงานตัวอุปกรณ์หรือปรับตั้งโหมดการทำงานของตัวอุปกรณ์ให้อยู่ในโหมด Play หลังจากที่ทำการเชื่อมต่อตัวอุปกรณ์เข้ากับตัวเครื่องพิมพ์ด้วย ขอให้ดำเนินการที่จำเป็นต่างๆก่อนที่จะทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของท่าน โดยทั้งนี้ให้อ้างอิงจากตัวคู่มือการทำงานของตัวอุปกรณ์ดังกล่าว และหากปัญหาการทำงานผิดพลาดนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไข ให้ตรวจสอบดูว่าท่านสามารถทำการพิมพ์ภาพถ่ายภาพอื่นๆได้หรือไม่

มีการเชื่อมต่อฮับรวมการเชื่อมต่อแบบ USB ที่ไม่รองรับการทำงานกับตัวเครื่องพิมพ์ไว้
หากมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับการทำงาน PictBridge ผ่านทางฮับรวมการเชื่อมต่อ USB ให้ถอนการเชื่อมต่อผ่านฮับออก แล้วทำการเชื่อมต่อตรงเข้ากับเครื่องพิมพ์แทน

เกิดปัญหาการทำงานผิดพลาด B200 Printer error ขึ้น ให้ถอดสายไฟตัวเครื่องพิมพ์ออกแล้วติดต่อกับทางศูนย์บริการ
ให้ปิดการทำงานเครื่องพิมพ์ แล้วถอดสายไฟตัวเครื่องพิมพ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า
ติดต่อกับทางศูนย์บริการ
สาระสำคัญ
หากท่านถอดปลั๊กไฟตัวเครื่องพิมพ์ออก เอกสารที่ได้รับการบันทึกและจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำนั้นจะถูกลบทิ้งไป

เกิดปัญหาการทำงานผิดพลาดของตัวเครื่องพิมพ์ **** ขึ้นมา ให้ปิดการทำงานเครื่องพิมพ์แล้วเปิดการทำงานกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้หากปัญหาการทำงานผิดพลาดดังกล่าวนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไข โปรดดูจากตัวคู่มือการทำงานของตัวเครื่องพิมพ์
"****" นั้นจะได้รับการแสดงขึ้นมาด้วยตัวอักษรและตัวเลข โดยขึ้นอยู่กับปัญหาการทำงานผิดพลาดที่เกิดขึ้น
 • 5100/5110/C000 ปรากฏขึ้นมา:
มีการขวางการเคลื่อนที่ของชุดรองรับส่วนหัวพิมพ์หรือไม่
ให้ยกเลิกการทำการพิมพ์ แล้วปิดการทำงานเครื่องพิมพ์ จากนั้นให้นำกระดาษหรือวัตถุแปลกปลอมที่เข้าไปขวางการเคลื่อนที่ของชุดรองรับส่วนหัวพิมพ์ออก
หมายเหตุ
หากยังไม่ได้ดึงวัสดุป้องกันผลิตภัณฑ์ออก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.เปิดถาดรองรับผลงานพิมพ์ออก
2.ยกชุดสแกนขึ้นจนกว่าชุดดังกล่าวจะยึดเข้าที่
ส่วนการรองรับชุดสแกนนั้นจะเลื่อนเข้าตำแหน่งการรองรับชุดสแกนโดยอัตโนมัติ
3.ดึงเทปป้องกันสีส้ม (A) ออก แล้วดึงวัสดุป้องกันผลิตภัณฑ์ (B) ออก
4.จากนั้น ให้ยกชุดสแกนขึ้นเล็กน้อย แล้วพับส่วนการรองรับชุดสแกนกลับเข้าตำแหน่ง จากนั้นค่อยปิดชุดสแกนลง
ระวัง
 • โปรดระมัดระวังอย่าสัมผัสกับอุปกรณ์ประกอบต่างๆภายในตัวเครื่องพิมพ์ เนื่องจากการกระทำดังกล่าวนั้นอาจส่งผลให้เครื่องพิมพ์ทำการพิมพ์ออกมาอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมได้

ให้เปิดการทำงานเครื่องพิมพ์กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
หากปัญหาการทำงานผิดพลาดนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไข ให้ติดต่อกับทางตัวแทนศูนย์บริการแคนนอนในพื้นที่ของท่าน
 • ในกรณีอื่นๆ:
ให้ปิดการทำงานเครื่องพิมพ์ จากนั้นให้ถอดสายไฟของตัวเครื่องพิมพ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า
เสียบสายไฟฟ้าเครื่องพิมพ์กลับเข้าแหล่งจ่ายไฟ จากนั้นให้เปิดการทำงานเครื่องพิมพ์กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
หากปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไข ให้ติดต่อกับทางตัวแทนศูนย์บริการแคนนอนในพื้นที่ของท่าน

มีเอกสารอยู่ในส่วน ADF ให้ตรวจสอบเอกสารที่อยู่ในส่วน ADF แล้วกดปุ่ม OK จากนั้นให้ดำเนินการทำงานของท่านอีกครั้งหนึ่ง
มีเอกสารติดค้างอยู่ในส่วน ADF ให้นำเอกสารที่ติดค้างอยู่ดังกล่าวนั้นออก จากนั้นให้กดปุ่ม OK จากนั้นจึงค่อยดำเนินการทำงานของท่านอีกครั้งหนึ่ง

เอกสารมีขนาดที่ยาวจนเกินไป ให้ตรวจสอบเอกสารในส่วน ADF แล้วกดปุ่ม OK จากนั้นจึงค่อยดำเนินการทำงานของท่านอีกครั้งหนึ่ง
เอกสารมีขนาดที่ยาวจนเกินไป หรือมีเอกสารติดค้างอยู่ในส่วน ADF
ให้นำเอกสารที่ติดค้างอยู่ในส่วน ADF ออก จากนั้นให้กดปุ่ม OK และหลังจากที่แก้ไขปัญหาการทำงานผิดพลาดแล้ว ให้ตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าเอกสารที่ท่านจะทำการบรรจุเข้าเครื่องพิมพ์นั้นสอดคล้องกับรูปแบบที่ตัวเครื่องพิมพ์นั้นสามารถรองรับการทำงานได้ จากนั้นจึงค่อยดำเนินการทำงานของท่านอีกครั้งหนึ่ง

การ์ดความจำนั้นได้รับการตั้งค่าไว้เป็น writable from PC อยู่ ให้ปรับตั้งใหม่ให้เป็น [Not writable from PC]
ช่องใส่การ์ดหรือ Card Slot นั้นถูกตั้งค่าการทำงานไว้เป็น Writable from USB PC หรือเป็น Writable from LAN PC
ท่านไม่สามารถทำการพิมพ์จากการ์ดความจำหรือบันทึกข้อมูลที่ทำการสแกนเข้าไปในการ์ดความจำได้ หาก Card Slot นั้นถูกตั้งค่าการทำงานไว้เป็น Writable from USB PC หรือเป็น Writable from LAN PC หลังจากที่ทำการเขียนข้อมูลเข้าไปบนตัวการ์ดความจำแล้ว ให้ปรับตั้งการตั้งค่าให้เป็น Not writable from PC อีกครั้งหนึ่ง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


"การค้นหานี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่?"

คลิกที่นี่เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้า