การบรรจุกระดาษเข้าไว้ในถาดกระดาษเอนกประสงค์

อัพเดตครั้งล่าสุด : 07-Jul-2008
ฉบับที่ : 8200137200

การแก้ไข

กระดาษที่สามารถนำมาบรรจุเข้าไว้ในถาดกระดาษเอนกประสงค์ได้นั้นเป็นดังต่อไปนี้
รูปแบบกระดาษขนาดกระดาษ
กระดาษธรรมดา (60 - 89 แกรม)
Heavy Paper (กระดาษหนา) (90 - 163 แกรม)
A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, 16K
ขนาดกระดาษแบบกำหนดเอง (ความกว้าง 76.2 ถึง 215.9 มม.; ความยาว 127.0 ถึง 355.6 มม.)
Transparency (กระดาษโปร่งแสง)A4, Letter
Label (ฉลาก)A4, Letter
Envelope (ซองจดหมาย)Envelope DL, Envelope COM10, Envelope C5, Envelope Monarch

สาระสำคัญ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระดาษที่สามารถนำมาใช้งานได้ โปรดดูในส่วน[กระดาษที่สามารถนำมาใช้งานได้]

การบรรจุกระดาษที่มีขนาดเป็นมาตรฐาน (ชนิดอื่นๆที่นอกเหนือจากซองจดหมาย)
1. ให้พับฝาครอบถาดรองกระดาษขึ้น จากนั้นให้ดึงกรอบนำกระดาษด้านหลังออกมา2. ขยายกรอบนำกระดาษให้กว้างกว่าความกว้างกระดาษสักเล็กน้อย3. ก่อนที่จะทำการบรรจุรูปแบบโปร่งแสงหรือรูปแบบฉลาก ให้แยกกรีดกระดาษลักษณะดังกล่าวออกเป็นกลุ่มเล็กๆ แล้วทำการจัดแนวขอบกระดาษต่อไป4. ค่อยๆบรรจุตั้งกระดาษเข้าเครื่องจนตั้งกระดาษดังกล่าวนั้นจะไปแตะอยู่พอดีกับทางด้านหลังของตัวถาดรองกระดาษ
ขอให้แน่ใจว่าท่านบรรจุตั้งกระดาษเข้าเครื่องพิมพ์ไว้ไม่เกินขอบเขตของตัวกรอบกำกับการบรรจุกระดาษ5. จัดระนาบของกรอบนำกระดาษเข้ากับความกว้างของกระดาษ6. จัดระนาบของกรอบนำกระดาษด้านหลังให้เข้าพอดีกับกระดาษ จากนั้นให้ยืดฝาครอบถาดรองกระดาษออกมาเสร็จสิ้นขั้นตอนการบรรจุกระดาษ
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการทำการพิมพ์ โปรดดูในส่วน[การทำการพิมพ์จากแอพพลิเคชั่น]
หมายเหตุ
ในกรณีที่กระดาษหมดและในกรณีที่ทำการบรรจุกระดาษเพิ่มเติม สัญลักษณะรูปแผ่นกระดาษจะกระพริบ ให้กดปุ่ม Paper เพื่อกลับสู่กระบวนการทำการพิมพ์ต่อไป

การบรรจุซองจดหมาย
1. ให้พับฝาครอบถาดรองกระดาษขึ้น จากนั้นให้ดึงกรอบนำกระดาษด้านหลังออกมา2. ขยายกรอบนำกระดาษให้กว้างกว่าความกว้างกระดาษสักเล็กน้อย3. ค่อยๆบรรจุตั้งกระดาษเข้าเครื่องจนตั้งกระดาษดังกล่าวนั้นจะไปแตะอยู่พอดีกับทางด้านหลังของตัวถาดรองกระดาษ
ขอให้แน่ใจว่าท่านบรรจุตั้งกระดาษเข้าเครื่องพิมพ์ไว้ไม่เกินขอบเขตของตัวกรอบกำกับการบรรจุกระดาษ
สามารถบรรจุซองจดหมายเข้าเครื่องได้เพียงครั้งละหนึ่งซองเท่านั้น4. จัดระนาบของกรอบนำกระดาษเข้ากับความกว้างของกระดาษ5. จัดระนาบของกรอบนำกระดาษด้านหลังให้เข้าพอดีกับกระดาษ จากนั้นให้ยืดฝาครอบถาดรองกระดาษออกมาเสร็จสิ้นขั้นตอนการบรรจุกระดาษ
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการทำการพิมพ์ โปรดดูในส่วน[การทำการพิมพ์จากแอพพลิเคชั่น]
หมายเหตุ
ในกรณีที่กระดาษหมดและในกรณีที่ทำการบรรจุกระดาษเพิ่มเติม สัญลักษณะรูปแผ่นกระดาษจะกระพริบ ให้กดปุ่ม Paper เพื่อกลับสู่กระบวนการทำการพิมพ์ต่อไป

การบรรจุกระดาษที่มีขนาดเป็นแบบกำหนดเอง (กระดาษที่มีขนาดไม่เป็นมาตรฐาน)
1. ให้พับฝาครอบถาดรองกระดาษขึ้น จากนั้นให้ดึงกรอบนำกระดาษด้านหลังออกมา2. ขยายกรอบนำกระดาษให้กว้างกว่าความกว้างกระดาษสักเล็กน้อย3. ค่อยๆบรรจุตั้งกระดาษเข้าเครื่องจนตั้งกระดาษดังกล่าวนั้นจะไปแตะอยู่พอดีกับทางด้านหลังของตัวถาดรองกระดาษ
ขอให้แน่ใจว่าท่านบรรจุตั้งกระดาษเข้าเครื่องพิมพ์ไว้ไม่เกินขอบเขตของตัวกรอบกำกับการบรรจุกระดาษ4. จัดระนาบของกรอบนำกระดาษเข้ากับความกว้างของกระดาษ5. จัดระนาบของกรอบนำกระดาษด้านหลังให้เข้าพอดีกับกระดาษ จากนั้นให้ยืดฝาครอบถาดรองกระดาษออกมาเสร็จสิ้นขั้นตอนการบรรจุกระดาษ
หมายเหตุ
ในกรณีที่กระดาษหมดและในกรณีที่ทำการบรรจุกระดาษเพิ่มเติม สัญลักษณะรูปแผ่นกระดาษจะกระพริบ ให้กดปุ่ม Paper เพื่อกลับสู่กระบวนการทำการพิมพ์ต่อไป

ให้ลงทะเบียนขนาดกระดาษแบบกำหนดเองที่ทำการบรรจุเข้าเครื่องพิมพ์ ด้วยการปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ในกรณีที่ทำการพิมพ์ลงบนกระดาษขนาดแบบกำหนดเอง ท่านจำเป็นต้องทำการลงทะเบียนขนาดกระดาษแบบกำหนดเองดังกล่าวนั้นไว้ในไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์เป็นการล่วงหน้า
สาระสำคัญ
ผู้ใช้งานที่ไม่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบนั้นไม่สามารถทำการลงทะเบียนกระดาษขนาดแบบกำหนดเองได้ ดังนั้นขอให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าท่านได้ล็อกอินเข้าระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบก่อนที่ดำเนินการลงทะเบียนกระดาษขนาดแบบกำหนดเองดังกล่าวข้างต้น
หากท่านไม่มั่นใจเกี่ยวกับสิทธิ์ของท่าน โปรดสอบถามไปยังผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน

6. ให้เรียกแสดงโฟล์เดอร์ [Printers and Faxes] หรือโฟล์เดอร์ [Printers] ขึ้นมา
จากเมนู [Start] ให้เลือก [Settings] > [Printers]
จากเมนู [Start] ให้เลือก [Printers and Faxes]
จากเมนู [Start] ให้เลือก [Control Panel] แล้วคลิก [Printers and Other Hardware] > [Printers and Faxes]
จากเมนู [Start] เลือก [Control Panel] จากนั้นให้คลิก [Printer]

7. ให้คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์นี้ จากนั้นให้เลือก [Printing Preferences] จากเมนูการทำงานที่ปรากฏขึ้นมา8. ให้เรียกแสดงหน้าจอการทำงาน [Page Setup] (1) ขึ้นมา จากนั้นให้คลิก [Custom Paper Size] (2)9. จากนั้นให้ระบุการตั้งค่าต่างๆต่อไปนี้ได้ตามต้องการ[Paper List]: ใช้แสดงชื่อ [Name] และขนาด [Size] ของกระดาษขนาดมาตรฐาน และกระดาษขนาดแบบกำหนดเองที่เพิ่มเติมเข้ามา
[Name of Custom Paper Size]: ใช้ในการป้อนหรือระบุชื่อให้กับกระดาษที่มีขนาดเป็นแบบกำหนดเองที่ซึ่งได้รับการเพิ่มเติมเข้ามา สามารถป้อนได้สูงสุด 31 ตัวอักขระ
[Unit]: ใช้เลือกหน่วยที่จะใช้เมื่อทำการตั้งค่าขนาดกระดาษแบบกำหนดเอง
[Paper Size]: ใช้ระบุความสูงและความกว้างของกระดาษที่มีขนาดเป็นแบบกำหนดเอง การกำหนดกระดาษขนาดกำหนดเองในทิศทางแนวตั้ง ([ความสูง] [ความกว้าง]) ให้อยู่ในขอบเขตของขนาดที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกทำการตั้งค่าได้

10. คลิก [Register]
หมายเหตุ
จำนวนของกระดาษที่มีขนาดเป็นแบบกำหนดเองที่สามารถเพิ่มเติมเข้าไปได้นั้นแตกต่างกันออกไปในแต่ละระบบปฏิบัติการ

11. ให้ตรวจสอบการตั้งค่าต่างๆ จากนั้นให้คลิก[OK]

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการพิมพ์ โปรดดูในส่วน[การทำการพิมพ์จากแอพพลิเคชั่น]

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการบรรจุกระดาษไว้ในถาดรองกระดาษเอนกประสงค์
สาระสำคัญ
 • ขอให้บรรจุกระดาษเข้าเครื่องในแนวตั้ง
 • เมื่อทำการพิมพ์จากถาดรองกระดาษเอนกประสงค์ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีการบรรจุกระดาษใดๆไว้ในถาดการฟีดกระดาษแบบแมนนวล เพราะหากมีการบรรจุกระดาษไว้ในถาดการฟีดกระดาษแบบแมนนวล ระบบจะทำการฟีดกระดาษจากถาดกระดาษดังกล่าวเป็นหลักก่อนนั้นเอง
 • เมื่อทำการพิมพ์จากถาดรองกระดาษเอนกประสงค์ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีการบรรจุกระดาษใดๆไว้ในถาดการฟีดกระดาษแบบแมนนวล มิเช่นนั้นระบบจะทำการฟีดกระดาษจากตัวถาดดังกล่าวก่อน และส่งผลให้ตัวเครื่องพิมพ์อาจทำการฟีดกระดาษหลายๆแผ่นพร้อมกันในครั้งเดียวจากตัวถาดดังกล่าวนั้น และส่งผลให้เกิดปัญหากระดาษติดเครื่องได้ในที่สุด
 • ในกรณีที่ท่านต้องการเติมกระดาษในขณะที่ยังคงมีกระดาษหลงเหลืออยู่ในตัวถาดรองกระดาษเอนกประสงค์ ขอให้นำกระดาษที่คงเหลือดังกล่าวนั้นออกมาก่อน จากนั้นให้จัดเรียงเข้ากับตั้งกระดาษใหม่ที่จะบรรจุเพิ่มเข้าไปในเครื่องพิมพ์ให้ขอบเรียบเสมอกัน จากนั้นให้บรรจุกระดาษดังกล่าวนั้นเข้าไปในถาดกระดาษเอนกประสงค์
 • สำหรับจำนวนแผ่นกระดาษที่เหมาะสมกับการทำการพิมพ์ต่อเนื่อง นั้นขอให้ใช้งานข้อมูลในส่วนของจำนวนการจำกัดการบรรจุของกระดาษแต่ละประเภทเป็นข้อมูลอ้างอิงเบื้องต้น
 • ให้ตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าได้ทำการกรีดกระดาษรูปแบบโปร่งแสงหรือรูปแบบฉลากอย่างทั่วถึงแล้วก่อนนำกระดาษดังกล่าวนั้นบรรจุเข้าไปในเครื่องพิมพ์ ทั้งนี้หากกระดาษดังกล่าวข้างต้นนั้นไม่ได้รับการกรีดกระดาษที่เหมาะสมหรือเพียงพอ อาจส่งผลให้เครื่องพิมพ์ทำการฟีดกระดาษในลักษณะดังกล่าวนั้นมากกว่าหนึ่งแผ่นต่อการฟีดหนึ่งครั้ง และนั้นจะส่งผลให้เกิดปัญหากระดาษติดเครื่องพิมพ์ได้
 • ในระหว่างที่ทำการกรีดกระดาษหรือทำการจัดระนาบกระดาษลักษณะโปร่งแสง ขอให้พยายามวางมือของท่านไว้ที่ขอบหรือมุมกระดาษทั้งนี้เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับพื้นผิวหน้าที่ใช้ทำการพิมพ์
 • ขอให้ระมัดระวังอย่าให้พื้นผิวที่ใช้ทำการพิมพ์ของกระดาษประเภทโปร่งแสงนั้นเปื้อนรอยนิ้วมือ คราบฝุ่นละออง หรือคราบน้ำมัน เพราะอาจส่งผลให้ผลลัพธ์การพิมพ์ที่ออกมานั้นมีคุณภาพต่ำได้
 • ให้บรรจุกระดาษให้อยู่ในระนาบตรง
 • หากขอบด้านหลังของตั้งกระดาษนั้นไม่ได้รับการจัดระนาบไว้ดีพอ อาจส่งผลให้การปัญหาการฟีดกระดาษที่ไม่เหมาะสมหรือปัญหากระดาษติดเครื่องได้
 • หากกระดาษนั้นมีลักษณะม้วนงอหรือมีรอยพับที่มุมกระดาษ ให้ทำให้เรียบสนิทก่อนทำการบรรจุเข้าเครื่องพิมพ์
 • หากท่านนำกระดาษที่ตัดแบบหยาบๆมาบรรจุเข้าเครื่องพิมพ์ อาจส่งผลให้เครื่องพิมพ์ฟีดกระดาษออกมาครั้งละมากกว่าหนึ่งแผ่น ในกรณีนี้ ให้กรีดกระดาษให้แยกออกจากกันก่อน จากนั้นให้จัดขอบกระดาษแต่ละด้านของตั้งกระดาษให้เรียบเสมอกัน
 • ท่านไม่สามารถทำการพิมพ์ลงบนด้านกลับ (ด้านที่ลงกาวไว้) ของตัวซองจดหมายได้
 • ขอให้แน่ใจว่าได้จัดระนาบกรอบนำกระดาษให้เข้ากับความกว้างของกระดาษแล้ว ทั้งนี้หากกรอบนำกระดาษนั้นอยู่ในลักษณะที่หลวมหรือแน่นเกินไป อาจส่งผลให้เกิดปัญหาการฟีดกระดาษที่ไม่เหมาะสมหรือปัญหากระดาษติดเครื่องพิมพ์ได้
หมายเหตุ
 • ในกรณีที่ทำการพิมพ์ลงบนกระดาษที่มีการใช้หัวจดหมายหรือโลโก ให้บรรจุกระดาษดังกล่าวด้วยการหงายหน้าที่จะใช้ทำการพิมพ์ขึ้น ให้มีลักษณะเป็นดังต่อไปนี้
 • หากต้องการทำการพิมพ์บัตรดรรชณี (Index Card) หรือทำการพิมพ์ซองจดหมาย ให้บรรจุกระดาษด้วยการหงายหน้าที่ใช้ทำการพิมพ์ขึ้นให้อยู่ในรูปแบบดังต่อไปนี้
ให้บรรจุซองจดหมายด้วยการหันปากซองไปทางซ้ายของตัวเครื่องพิมพ์ ทั้งนี้เมื่อมองจากทิศทางด้านหน้า
 • ข้อมูลในส่วนดังต่อไปนี้แสดงถึงความจุกระดาษของถาดกระดาษเอนกประสงค์
- กระดาษธรรมดา (เช่นกระดาษ 64 แกรม): ประมาณ 150 แผ่น
- Heavy paper (กระดาษหนา) (เช่นกระดาษ 128 แกรม): ประมาณ 60 แผ่น
- Transparency (กระดาษโปร่งแสง): ประมาณ 100 แผ่น
- Label (ฉลาก): ประมาณ 50 แผ่น
- Envelope (ซองจดหมาย): 1 ซอง
ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าเหลือช่องว่างระหว่างกรอบจำกัดการบรรจุและตั้งกระดาษไว้อย่างเพียงพอเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้หากบรรจุกระดาษจนไม่มีช่องว่างเหลือเลย ให้ลดจำนวนการบรรจุกระดาษลง
 • ก่อนที่จะทำการบรรจุซองจดหมาย ขอให้ทำส่วนที่มีลักษณะม้วนงอบนตัวซองให้เรียบสนิทก่อน ด้วยการปฏิบัติดังนี้
1. วางซองจดหมายไว้บนพื้นผิวที่เรียบสนิท จากนั้นให้ไล่ลมออกจากตัวซองให้หมด ทั้งนี้เพื่อให้ซองจดหมายเรียบ
2. กดมุมและขอบซองต่างๆลงไว้ให้มั่น
3. รีดขอบหรือมุมต่างๆที่มีลักษณะยับหย่นของตัวซองจดหมายให้เรียบสนิท

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

"การค้นหานี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่?"

คลิกที่นี่เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้า