อัพเดตครั้งล่าสุด : 19-Dec-2007
ฉบับที่ : 8000113201
ประเภท : เกี่ยวกับการสแกน
รายละเอียด : ขั้นตอนในการสแกน
ขั้นตอนพื้นฐานในการสแกน (Mac)
 
สแกนเอกสารโดยใช้แอพพลิเคชั่นที่สนับสนุน Navigator, ScanGear MP และ TWAIN

ข้อควรระวัง:
หลังจากเชื่อมต่อพรินเตอร์กับคอมพิวเตอร์ ให้เปิดการทำงานของพรินเตอร์และปฏิบัติดังนี้
 
 
 
<1> ขั้นตอนในการสแกนข้อมูลภาพโดยใช้ MP Navigator

หมายเหตุ:
MP Navigator ทำให้ท่านสามารถสแกนเอกสารบน Platen Glass ได้ เช่นภาพถ่ายหรือนิตยสารเช่นเดียวกับการสแกนเอกสารหลายหน้าที่ ADF ข้อมูลภาพที่ถูกจัดเก็บลงคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้ด้วย MP Navigator
 
- ขั้นตอนในการสแกนเอกสารผ่าน Platen Glass
 
1. วางเอกสารบน Platen Glass
 
 
2. คลิ๊กไอคอนฮาร์ดดิสก์ที่มีการติดตั้ง MP Navigator และ [Applications] แล้วดับเบิ้ลคลิ๊ก [MP Navigator 1.0]
 
 
 
 
3. คลิ๊ก [Scan Photo / Document]
 
 
 
 
4. เลือกชนิดเอกสารหรือ [Continuous] แล้วคลิ๊ก [Scan]
 
 
 
- ชนิดเอกสาร
เลือกชนิดเอกสาร ถ้าต้องการสแกนภาพ เลือก [Color Photo] หรือ [Black and White Photo] ถ้าต้องการสแกนเอกสาร เลือก [Color Document], [Black and White Document] หรือ [Text (OCR)]
- การตั้งค่ารายละเอียดต่างๆ
คลิ๊ก [Specify] เพื่อเลือกชนิดเอกสาร ขนาดเอกสาร ความละเอียด ลดภาพมัว เพิ่มเส้น ฯลฯ
- การสแกนอย่างต่อเนื่อง
เมื่อเลือก [Continuous] เอกสารจะถูกสแกนอย่างต่อเนื่อง
 
 
 
 
 
 
6. ถ้าจำเป็น ให้ประมวลผลภาพสแกน

หมายเหตุ:
- สำหรับข้อมูลภาพที่มากมาย ให้เลือกภาพก่อนทำการประมวลผล
- [Clear] และ [Select All] จะแสดงขึ้นเมื่อข้อมูลภาพมากมายถูกสแกน
 
 
 
7. ให้เลือกการใช้ข้อมูลภาพที่ถูกสแกนโดยพิจารณาจากจุดประสงค์การใช้งานของท่าน
 
 
 
 
8. สิ้นสุดการสแกนเอกสารผ่าน Platen Glass
 
 
- ขั้นตอนการสแกนเอกสารผ่าน ADF
 
1. วางเอกสารคว่ำหน้าลงใน ADF
 
 
2. คลิ๊กไอคอนฮาร์ดดิสก์ที่ติดตั้ง MP Navigator และ [Applications] แล้วดับเบิ้ลคลิ๊ก [MP Navigator 1.0]
 
 
 
 
3. คลิ๊ก [Batch Scanning]
 
 
 
 
4. เลือกชนิดเอกสารหรือ [Continuous] แล้วคลิ๊ก [Scan]
 
 
 
- ชนิดเอกสาร
เลือกชนิดเอกสาร ถ้าต้องการสแกนภาพ เลือก [Color Photo] หรือ [Black and White Photo] ถ้าต้องการสแกนเอกสาร เลือก [Color Document], [Black and White Document] หรือ [Text (OCR)]
- การตั้งค่าของรายละเอียดต่างๆ
คลิ๊ก [Specify] เพื่อเลือกชนิดเอกสาร ขนาดเอกสาร ความละเอียด การลดภาพมัว การเพิ่มเส้น ฯลฯ
- การสแกนอย่างต่อเนื่อง
เมื่อเลือก [Continuous] เอกสารจะถูกสแกนอย่างต่อเนื่อง
 
 
5. การสแกนจะเริ่มขึ้น
 
 
 
 
6. ถ้าจำเป็น ให้ประมวลผลภาพสแกน

หมายเหตุ:
- สำหรับหลายภาพ ให้เลือกภาพที่จะประมวลผลก่อนการประมวลผล
- [Clear] และ [Select All] จะแสดงขึ้นเมื่อภาพหลายภาพถูกสแกน
 
 
 
7. ให้ระบุความต้องการที่จะใช้ภาพสแกนนั้นโดยพิจารณาจากจุดประสงค์การใช้งาน
 
 
 
 
8. สิ้นสุดการสแกนเอกสารผ่าน ADF
 
 
 
<2> ขั้นตอนในการสแกนข้อมูลภาพโดยใช้แอพพลิเคชั่น

หมายเหตุ:
ข้อมูลภาพสามารถสแกนได้โดยใช้แอพพลิเคชั่นที่สนับสนุน TWAIN และข้อมูลที่ใช้ในแอพพลิคชั่นนั้น ขั้นตอนในการสแกนจะต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแอพพลิเคชั่น ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงาน ดูคู่มือการใช้งานสำหรับแอพพลิเคชั่นที่จะใช้
 
1. วางเอกสารบน Platen Glass
หมายเหตุ:
ท่านสามารถวางเอกสารโดยหงายหน้าขึ้นใน ADF ได้
 
 
2. เลือกคำสั่งในการสแกนข้อมูลภาพผ่านแอพพลิเคชั่น (เช่น [Import])
 
 
- The image is an example using Photoshop.
 
 
3. คลิ๊ก [Scan] เพื่อสแกนข้อมูลภาพ

หมายเหตุ:
ถ้าจำเป็น ให้ใช้หน้าต่างเรียกดูไดร์ฟเวอร์เพื่อปรับการตั้งค่า
 
 
 
4. เครื่องจะเริ่มการสแกน
 
 
 
 
5. เมื่อสิ้นสุดการสแกน ภาพสแกนจะแสดงขึ้นในบริเวณที่ดูแอพพลิเคชั่น
 
 
- The image is an example using Photoshop.
 
 
6. สิ้นสุดการสแกนเอกสารโดยใช้แอพพลิเคชั่น
 
 
 
<3> ขั้นตอนในการสแกนภาพโดยการเปิด ScanGear MP จาก ScanGear Starter

หมายเหตุ:
เปิด ScanGear MP จาก ScanGear Starter เพื่อสแกนเอกสารที่วางบนแผ่นกระจก เช่น ภาพถ่าย และนิตยสาร เช่นเดียวกับสแกนเอกสารหลายหน้าใน ADF
 
1. วางเอกสารบนแผ่นกระจก
 
 
2. คลิ๊กไอคอนฮาร์ดดิสก์ที่มีการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ และ [Applications] และ [ScanGear Starter 1.0E] ให้ดับเบิ้ลคลิ๊ก [ScanGear Starter 1.0E]
 
 
 
 
3. คลิ๊ก [Scan] เพื่อสแกนข้อมูลภาพ

หมายเหตุ:
ถ้าจำเป็น ให้ใช้หน้าต่างเรียกดูไดร์ฟเวอร์เพื่อปรับการตั้งค่า
 
 
 
4. การสแกนจะเริ่มขึ้น
 
 
 
 
5. จัดเก็บภาพสแกนลงคอมพิวเตอร์
เลือกรูปแบบไฟล์ในส่วนของ Save as Type แล้วคลิก [Save]
 
 
 
- Save as Type
เลือกรูปแบบไฟล์เพื่อจัดเก็บภาพสแกน ท่านสามารถเลือก [PICT], [JPEG/EXIF], [TIFF], [PDF] และ [PDF (Multiple Pages)] เมื่อเลือก [JPEG/EXIF], [TIFF], [PDF] หรือ [PDF (Multiple Pages)] การตั้งค่าต่างๆสามารถกำหนดได้
- จัดเก็บภาพสแกนลง...
ชื่อโฟลเดอร์สำหรับจัดเก็บภาพสแกนจะแสดงขึ้น ถ้าต้องการเปลี่ยนตำแหน่งสำหรับจัดเก็บ คลิก [Browse] เพื่อระบุตำแหน่งใหม่ โฟลเดอร์ [My Pictures] ซึ่งอยู่ใต้ [Users] --> [XXXXX] --> [Pictures] ในฮาร์ดดิสก์ซึ่งติดตั้งระบบปฏิบัติการ ได้ถูกเลือกโดยค่าพื้นฐาน "XXXXX" คือ User name
- จัดเก็บ Pictures ลง Subfolder โดยใช้ Current Date
จัดเก็บภาพโดยตรงกับโฟลเดอร์ที่ระบุใน Save Scanned Image หรือโฟลเดอร์ใหม่ด้วยวันที่ของวันนี้ เช่น "August-01-2004," ถูกสร้างในโฟลเดอร์ข้างต้น
- File Name...
ใส่ชื่อไฟล์เพื่อจัดเก็บภาพ
 
 
6. การสแกนภาพโดยการเปิด ScanGear MP จาก ScanGear Starter เสร็จสิ้น
 
 

"การค้นหานี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่?"

คลิกที่นี่เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้า