อัพเดตครั้งล่าสุด : 05-Jun-2007
ฉบับที่ : 8000047201
ประเภท : การใช้งานซอฟท์แวร์
รายละเอียด : การจัดเก็บภาพสแกนในรูปแบบไฟล์ PDF โดยใช้โปรแกรม Toolbox
การจัดเก็บภาพสแกนในรูปแบบไฟล์ PDF โดยใช้โปรแกรม Toolbox
1. เปิดการทำงานโปรแกรม ScanGear Toolbox
โดยไปที่ [Start]->[Programs]->[Canon]->[Canon ScanGear Toolbox4.1]->[Canon ScanGear Toolbox4.1]
2. คลิกที่ปุ่ม [File]
3. กดปุ่ม [Scan] เพื่อทำการสแกนภาพ และไฟล์ภาพจะถูกจัดเก็บไว้ในตำแหน่งที่ได้ระบุไว้ใน [Save scanned image to]

หมายเหตุ: การตั้งค่าไฟล์ PDF
กดปุ่ม [PDF Setting] เพื่อกำหนดรายละเอียดในการตั้งค่าถ้าจำเป็น
ให้คลิกที่ปุ่ม [OK] หลังจากที่ได้ทำการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว

(1) เตรียมไฟล์ PDF ใน Searchable Format
ให้ทำเครื่องหมายใน [Create searchable PDF] เพื่อให้สามารถจดจำตัวอักษรที่อยู่ในเอกสารได้ ไฟล์ PDF ที่ท่านได้จัดเก็บเอาไว้สามารถใช้ในการค้นหาคำได้ ให้ตรวจดูว่าได้เลือก [Japanese] หรือ [English] เป็นภาษาที่ใช้ในการค้นหาคำที่ต้องการหรือไม่
 วิธีการค้นหาคำที่ต้องการ
 ให้ดับเบิ้ลคลิกบนไฟล์ PDF และโปรแกรม Acrobat Reader จะเปิดไฟล์ PDF ขึ้นมา
 1. เลือกเมนู [Edit]-[Search]
 2. ใส่คำที่ต้องการค้นหาใน [what word or phrase would you like to search for?]
 3. จากนั้นจึงคลิกที่ปุ่ม [Search]
 4. ผลการค้นหาจะแสดงขึ้น
* ตรวจดูว่าได้เลือกค่าความละเอียดในการพิมพ์ให้เป็น 300 dpi หรือสูงกว่านั้นสำหรับการตั้งค่าความละเอียดในงานพิมพ์ในการเตรียมไฟล์ PDF ใน searchable format
* อาจไม่สามารถจดจำตัวอักษรบางตัวได้ โดยขึ้นอยู่กับขนาดและรูปแบบ จึงทำให้ไม่สามารถค้นหาคำได้


(2) การรวมเอกสารไฟล์ PDF หลายหน้าเข้าไว้ด้วยกัน (Multipage PDF)
ให้ทำเครื่องหมายที่ [Create multiple PDF] เพื่อจัดเก็บหน้าเอกสารหลายๆหน้ารวมเข้าเป็นไฟล์ PDF ไฟล์เดียวกัน
ภาพต่อไปนี้จะแสดงขึ้นมาหลังจากที่ได้ทำการสแกนเอกสารแต่ละแผ่น

หากท่านต้องการสแกนเอกสารต่อ ให้คลิกที่ปุ่ม [Next] หลังจากที่ได้วางเอกสารหน้าต่อไปลงบนสแกนเนอร์ หากท่านต้องการหยุดสแกนเอกสารดังกล่าว ให้คลิกที่ [Finish]
* ถ้าท่านได้ทำเครื่องหมายไว้ที่ [Create multiple PDF] ท่านจะไม่สามารถใส่ภาพใหม่ที่สแกนเป็นไฟล์ PDF โดยการสแกนแบบสีใน multi-scanning ได้

(3) การบีบอัดไฟล์ PDF
เลือกอัตราการบีบอัดของไฟล์ PDF
ภาพ (ภาพถ่าย, กราฟฟิค) จะถูกบีบอัดให้มีขนาดไฟล์ลดลง
เลือก [Standard] หรือ [High]

"การค้นหานี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่?"

คลิกที่นี่เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้า